Raty

REGULAMIN PROMOCJI

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania kredytu konsumenckiego przez Organizatora przy udziale Victus Emak Sp. z.o.o z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem Przedsiębiorców, którzy prowadzą w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej sprzedaż towarów produkowanych i dostarczanych Przedsiebiorcom przez Victus Emak Sp. z o.o. w ofercie promocyjnej 3x0 zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP 657-008-22-74, kapitał zakładowy (wpłacony) 830 633 400 zł, działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej Organizatorem.
 3. Promocja trwa w okresie od 15.03.2019 do 31.07.2019 włącznie.
 4. Promocją są objęte wymienione w Regulaminie promocyjne oferty kredytu konsumenckiego (zwanego dalej „kredytem”) udzielanego przez Partnera.

Uczestnik Promocji

 

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Uczestnik Promocji musi w czasie i miejscu obowiązywania

          Promocji zawrzeć umowę kredytu w ofercie promocyjnej 3x0 rozłożonego na okres od 10 lub od 11 do 24 miesięcznych rat.

 

a)    Warunki promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w punkcie 1 otrzyma kredyt na warunkach promocyjnych opisanych poniżej:

______________________________________________________________________________________________

Promocja: kredyt 3x0% na 10 rat

1)     Uczestnik Promocji będzie zwolniony z kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.

2)     Kredyt spłacany będzie w 10 ratach miesięcznych.

3)     Terminy płatności rat będą określone w umowie kredytowej.

4)     Oprocentowanie nominalne kredytu (stopa stała) wyniesie 0%.

5)     Prowizja za udzielenie kredytu wyniesie 0%.

____________________________________________________________________________________________________

 1. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0 % przy następujących założeniach:

Całkowita kwota kredytu

2 300 zł

Całkowity Koszt Kredytu:

a)        odsetki (obliczone za cały okres trwania Umowy)

b)        prowizja

0 zł

0 zł

0 zł

 

Liczba rat

10

Oprocentowanie kredytu (odsetki umowne)

              0 % w skali roku

Całkowita kwota do zapłaty

2 300 zł

Kwota raty

Kwota ostatniej raty

230 zł

230 zł

Promocja: kredyt 3x0% na 11-24 rat tylko na traktory OLEOMAC

1)     Uczestnik Promocji będzie zwolniony z kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.

2)     Kredyt spłacany będzie w 11-24 ratach miesięcznych. Wszystkie raty oprócz ostatniej będą mieć równą wysokość. Ostatnia z 10 rat będzie mieć charakter wyrównawczy i jej wysokość może być nieznacznie różna od pozostałych.

3)     Terminy płatności rat będą określone w umowie kredytowej.

4)     Oprocentowanie nominalne kredytu (stopa stała) wyniesie 0%.

5)     Prowizja za udzielenie kredytu wyniesie 0%.

____________________________________________________________________________________________________

 1. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0 % przy następujących założeniach:

Całkowita kwota kredytu

3 500 zł

Całkowity Koszt Kredytu:

c)        odsetki (obliczone za cały okres trwania Umowy)

d)        prowizja

0 zł

0 zł

0 zł

 

Liczba rat

19

Oprocentowanie kredytu (odsetki umowne)

               0 % w skali roku

Całkowita kwota do zapłaty

 3 500 zł

Kwota raty

Kwota ostatniej raty

184, 21 zł

184, 22 zł

 

 1. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody.
 2. Szczegółowe warunki oferty i umowy są dostępne u Przedsiębiorców wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Uczestnik promocji może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Promocji:

a)     pisemnie – listem na adres Organizatora,

b)     osobiście w dowolnej placówce Organizatora (ustnie lub pisemnie),

c)     telefonicznie pod numerami 801 330 000 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),

d)     na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora,

e)     za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.

 1. Organizator na wniosek Uczestnika Promocji potwierdza złożenie reklamacji.
 2. Organizator informuje Uczestnika Promocji o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Jeśli Organizator - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 4. Organizator odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika Promocji.
 5. Uczestnik Promocji może odwołać się od decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.

 

Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik Promocji:

a)     złożył reklamację niezwłocznie w formie pisemnej i podpisał ją,

b)     zamieścił w treści:

-     imię i nazwisko,

-     numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,

-     opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),

-     w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań.

Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie zasady są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 

 1. Uczestnik Promocji może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem przed:

a)     Arbitrem Bankowym (strona internetowa: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc),

b)     Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny),

c)     Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),

d)     Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.

           Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.

 1. Uczestnik Promocji może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 2. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia końcowe

 1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Więcej informacji: Karta Klienta oraz www.credit-agricole.pl

Cele przetwarzania:

 • zawarcie i wykonywanie umowy kredytu na zakup towarów/usług,
 • ocena ryzyka kredytowego, w tym profilowanie i zautomatyzowane,

podejmowanie decyzji,

 • marketing,
 • wypełnianie prawnych obowiązków związanych z działalnością bankową,
 • wewnętrzne cele administracyjne,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • dochodzenie roszczeń.

Więcej informacji: Karta Klienta oraz www.credit-agricole.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • zawarcie i wykonywanie umowy,
 • zgoda,
 • wypełnienie obowiązków prawnych,
 • uzasadniony interes administratora.

Więcej informacji: Karta Klienta oraz www.credit-agricole.pl

Odbiorcy danych

 • Podmioty z grupy przedsiębiorstw, którego częścią jest administrator,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Związek Banków Polskich,
 • Biura Informacji Gospodarczej,
 • Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agenci i pośrednicy kredytowi, z którymi Bank nawiązał współpracę na podstawie art. 6a Prawa bankowego.

 Więcej informacji: Karta Klienta oraz www.credit-agricole.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

 

 

 • prawo zadania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych oraz profilowania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • inne prawa, o których mowa w Karcie Klienta oraz na stronie www.credit-agricole.pl.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Promocji.

 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest u Przedsiębiorców wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.