Razem (brutto): 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VICTUS-EMAK– www.victus.pl 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

I. Warunki ogólne:

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.victus.pl  jest prowadzony przez Victus-Emak Sp. z o.o., ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000044126; NIP: 972-09-85-572, REGON: 639688473, BDO: 000003829

2. Adres do korespondencji: Victus-Emak Sp. z o.o. ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, tel. 61 823 83 69 fax. 61 820 51 39 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) e-mail: biuro@victus.pl

3. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.victus.pl

4. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Victus-Emak Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego

- przez Sklep lub Sklep Internetowy należy rozumieć sklep internetowy na stronie www.victus.pl

- przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

- przez Klienta SB należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5. Regulamin został opracowany i udostępniony na stronie internetowej Sklepu zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.)

6. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym oraz Nabywcą na podstawie przedstawionej na stronie Sklepu informacji handlowej.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.victus.pl.

8. O zmianie Regulaminu każdy Nabywca zostanie poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej serwisu internetowego informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827)

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe użyte w ofercie zostały umieszczone i wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych tj. w celu prezentacji produktów i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom lub/i importerom towarów i produktów.

12. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:

a. w celu właściwego korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz w celu dokonania transakcji powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie.

13. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Nabywca ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Nabywca nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  a) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami

  b) treści zawierających informacje nieprawdziwe

  c) treści zawierające informacje niechcianą (tzw. spam)

  d) treści oraz/lub pliki, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie strony

14. Sklep internetowy www.victus.pl  stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a Victus-Emak Sp. z o.o. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

15. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty ceny za ten towar.

 II. Sklep internetowy:

1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym www.victus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Victus-Emak Sp. z o.o., co nie stanowi podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).

4.Victus-Emak Sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą i za jego zgodą.

5. Prezentowany na stronie internetowej Sklepu katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Informacje zawarte na stronie internetowej www.victus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu przez Nabywcę towarów stanowi natomiast prawidłowe zamówienie skierowane do Sklepu przez Nabywcę.

 III. Składanie zamówień:

1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.victus.pl. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na podany przez Nabywcę adres mailowy. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment sklepu, dokonać zakupów lub rezerwacji bez rejestrowania się. Nabywca może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Nabywca zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep Internetowy faktury VAT lub paragonu fiskalnego (tj. takich danych jak: imię i nazwisko, lub dane firmy w przypadku nabywców – przedsiębiorców, dane teleadresowe oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez nabywcę wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Nabywcy.

5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez Nabywcę wyboru zamawianych towarów, poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.

6. Po podaniu przez Nabywcę korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują)

c) wybranej metody płatności

d) wybranego sposobu dostawy

7. Przy składaniu zamówienia Nabywca wybiera opcję dostawy zamówionego towaru. Może to być:

 - zakup towaru przez Internet z dostawą na podany adres lub

 - odbiór własny towaru w Sklepie Firmowym - ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

8. W przypadku dostawy pod wskazany adres towarów o łącznej wadze powyżej 30 kg – dostawa nie obejmuje wniesienia.

9. Po wyborze sposobu dostawy, Nabywca wybiera formę płatności. Możliwe są:

- płatność on-line poprzez system Przelewy 24

- płatność przelewem (numer zamówienia w tytule przelewu)

- płatność za pobraniem przy odbiorze (dodatkowy koszt – 10 zł). W przypadku płatności za pobraniem maksymalna wartość zamówienia to 5 499zł

- płatność przy odbiorze w w Sklepie Firmowym - ul. Karpia 37, 61-619 Poznań (w przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”).

10. W przypadku wyboru opcji dostawy na wskazany adres, Nabywca zostaje powiadomiony o terminie dostawy, a następnie po nadaniu przesyłki o dokładnej dacie dostawy.

11. W przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”, Nabywca zostaje powiadomiony o tym, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru.

12. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

13. Wysłane przez nabywcę zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Nabywca otrzymuje drogą elektroniczną automatyczna odpowiedź - potwierdzenie zamówienia z wyszczególnieniem opcji dostawy i płatności, na podany w formularzu zamówienia adres e-mailowy. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sklep po otrzymaniu zamówienia i automatycznie odpowiedzi – Potwierdzenia złożonego zamówienia – przesyła następnie na wskazany przez Nabywcę adres e-mail kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, dopiero po otrzymaniu tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Nabywców towarów.

14. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą) który będzie dołączany do każdego dostarczanego Nabywcy zamówienia.

15. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione formularze nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające adresu poczty elektronicznej Nabywcy umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep Internetowy nie informuje Nabywcy o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie, gdy nie podał on danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Nabywcę i otrzymanego przez Sklep Internetowy formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia wraz z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.

IV. Koszty dostawy:

1. W przypadku zamówień o wartości < 590 zł koszty dostawy w kwocie 27 zł obciążają w całości Nabywcę.

2. Dla zamówień o wartości >= 590 zł koszty dostawy nie obciążają Nabywcy.

3. W przypadku dostawy do Nabywcy i płatności przy odbiorze doliczane są dodatkowe koszty za obsługę w wysokości 10 zł.

V. Realizacja zamówienia:

1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia to 2-5 dni roboczych.

2. Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty (wyłączając opcję płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze w Sklepie Fizycznym).

4. W przypadku wyboru opcji „Odbiór własny”, Nabywca otrzymuje wiadomość informującą, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru. Czas odbioru towaru zależny jest od godzin otwarcia wybranego Sklepu Fizycznego.

5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku towaru w magazynie Victus-Emak Sp. z o.o., ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia obejmującego jeden lub kilka towarów okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Victus – Emak sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. W takim przypadku Nabywca może wyznaczyć Victus – Emak sp. z o.o. dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego upływie od umowy odstąpić w całości lub w części, w której realizacja zamówienia nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy Nabywca dokonał już zapłaty za zamówiony towar, a następnie z przyczyn wyżej wskazanych odstąpił od umowy, Victus – Emak sp. z o.o. zwróci Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapłaconą cenę, lub jej odpowiednią część, w razie, gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. Gwarancja:

1. Urządzenia mechaniczne zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego www.victus.pl  są objęte gwarancją Victus-Emak Sp. z o.o..

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.

3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Victus-Emak. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej www.victus.pl

VII. Odstąpienie od umowy. Zwrot zakupionego towaru:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem lub Klientem SB zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru na adres Victus -Emak sp. z o.o. wskazany w niniejszym Regulaminie jako adres do doręczeń. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Zapis ten nie dotyczy opcji dostawy „Odbiór własny”, gdzie umowa kupna sprzedaży zawierana jest w Sklepie Firmowym po wcześniejszym zapoznaniu się z zamówionym produktem.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem lub Klientem SB zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru przez Nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar powinien być kompletny, ze wszystkimi dodatkami, instrukcjami i dokumentami, które otrzymał Nabywca w wyniku realizacji zamówienia. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.

4. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności z tytułu zakupu towaru Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient SB, chyba, że Konsument lub Klient SB wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot dokonanych płatności winien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego Konsumentem lub Klientem SB o odstąpieniu od umowy, jednakże Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez Nabywcę będącego Konsumentem lub Klientem SB dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Victus-Emak Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Victus-Emak Sp. z o.o. towar.

VIII. Reklamacje:

1. Victus–Emak sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć towar bez wad. Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady. W odniesieniu do Nabywców będących przedsiębiorcami lub Klientami  SB rękojmia za wady jest wyłączona.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej lub pracownikowi poczty. Zaleca się, aby Nabywca w miarę możliwości dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Nabywca powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z Victus–Emak sp. z o.o.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady fizycznej polegającej na niezgodności towaru z umową w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego, Nabywca winien zawiadomić Victus–Emak sp. z o.o. o wadzie oraz zgłosić odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej reklamacje@victus.pl  lub adres do doręczeń wskazany w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Nabywcy. Wraz z reklamacją Nabywca zobowiązany jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Victus-Emak sp. z o.o., ul. Karpia 37, 61-619 Poznań.

4. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem zażądał wymiany towaru, lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Victus–Emak sp. z o.o. nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.

5. Victus-Emak sp. z o.o. zwraca Nabywcy będącemu Konsumentem koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Nabywcy będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową.

6. Jeżeli sprzedany towar ma wady, Nabywcy będącemu Konsumentem przysługują następujące uprawnienia – złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolna od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada jest nieistotna. Nabywca będący Konsumentem może też żądać wymiany towaru lub jego naprawy. Jeżeli Nabywcą jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Victus-Emak sp. z o.o. sposobu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem wskazanym przez Victus–Emak sp. z o.o. W każdym przypadku Victus–Emak sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Victus–Emak sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem lat dwu od wydania towaru Nabywcy. Roszczenie Nabywcy o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu od wydania towaru Nabywcy. W tym samym rocznym terminie Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny z powodu wady sprzedanego towaru. Jeżeli jednak Nabywca najpierw zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady towaru.

 8. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Victus-Emak sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Victus–Emak sp. z o.o. o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 9. Szczegółowe uprawnienia Nabywców z tytułu wad towaru, w tym szczegółowe terminy wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego.

10. Zgodnie z treścią art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21.05.2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Victus Emak sp. z o.o. informuje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem łącza elektronicznego do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) znajdującego się na platformie  - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Ochrona danych osobowych:

1. Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych;

2. Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO;

3. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Victus-Emak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań, KRS: 0000044126, NIP: 9720985572, iod@victus.pl  (dalej jako: „Administrator”, „Spółka”);

 4. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych: iod@victus.pl, tel.: +48 61 828 68 00;

 5. W ramach sklepu Internetowego Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy, gdy sam podasz je nam dobrowolnie, w celu:

 a)      prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. sklep@victus.pl i innych z domeną @victus.pl) – w zakresie bieżącego kontaktu, obsługi zamówień, informacji o produktach, udzielania odpowiedzi na zapytania, w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dążenie do zawarcia umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Spółka dla Ciebie realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 d)      świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 e)      marketingu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 f)       rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Przetwarzamy dane niezbędne dla założenia i obsługi konta (np. imię i nazwisko, e-mail), wysyłki zamówień (np. adres dostawy), wystawiania faktur/rachunków (np. dane firmy);

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

8. Podanie niezbędnych danych osobowych warunkuje skorzystanie ze sklepu Internetowego. Administrator musi bowiem mieć możliwość zidentyfikować nabywcę towaru, wystawić fakturę, czy wreszcie doręczyć towar pod wskazany adres;

 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 a)     świadczące usługi dostawy zamówionych produktów – zwłaszcza firmy kurierskie i pocztowe (na potrzeby doręczenia przesyłki i ewentualnie powiadamiania o statusie doręczenia);

 b)     świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. DialCom24 sp. z o.o., PayU, PayByNet, DotPay);

c)      świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki (np. agencja marketingowa);

d)     będące dealerami produktów oferowanych przez Spółkę albo ich serwisantami czy też punktami odbioru – na potrzeby realizacji konkretnego zamówienia, jego odebrania albo serwisu produktów i realizacji uprawnień gwarancyjnych (aktualną listę takich podmiotów można znaleźć na stronie: https://www.victus.pl/stores/);

e)     dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Serwisu victus.pl (zwłaszcza: DyalCom sp. z o.o. - KRS: 328052), Sklepu Internetowego oraz systemu reklamacji;

 f)      świadczące dla Administratora usługi, prawne, kadrowe, księgowe, IT, serwisowe – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku, gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;

 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu utrzymywania funkcjonalności konta w Sklepie Internetowym, ale jednocześnie nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń ze sprzedaży;

11. Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: iod@victus.pl;

 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Spółki mailowo na adres iod@victus.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Pełną informację o danych osobowych oprócz Regulaminu znajdziesz także z poziomu stopki Serwisu – gdzie znajduje się m.in. odnośnik do Polityki Prywatności.

X. Postanowienia końcowe:

1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości można wyjaśniać z pracownikami działu handlowego Victus-Emak sp. z o.o. pod nr telefonu 61 828 68 09.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne nie wpływa na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne oraz celu całego niniejszego Regulaminu.

3. Ewentualne spory pomiędzy Victus–Emak sp. z o.o. a Nabywcą rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Victus.pl korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a następnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.