Razem (brutto): 0,00 zł

Regulamin Promocji „Raty 0%”

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „Raty 0%” (dalej jako „Promocja”).

2.      Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1)      Bank – jeden z banków wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jeżeli oferował będzie w Sklepach i/lub sklepie internetowym www.victus.pl w okresie obowiązywania Promocji Kredyt i udzieli Kredytu na podstawie Umowy;

2)      Umowa – umowa o Kredyt zawarta pomiędzy Bankiem, a Uczestnikiem Promocji za pośrednictwem Organizatora.

§ 2

Organizator promocji

Organizatorem Promocji jest VICTUS-EMAK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpiej 37, 61- 619 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044126, o kapitale zakładowym w wysokości 10 168 000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-09-85-572, BDO 000003829, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej ,,VICTUS”, który jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy kredytobiorcą, a jednym z partnerów, z którymi współpracuje na podstawie odrębnych umów.

 

II. Warunki promocji

 

§ 3

Okres trwania promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2024 r. i trwa do dnia 31.07.2024 r.

 

§ 4

Uczestnictwo w Promocji

1.      Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu zgodnie z warunkami Promocji zawartymi w niniejszym regulaminie („Uczestnik”).

2.      Promocja ma charakter ogólnopolski, a udział w niej jest dobrowolny przy zachowaniu wymogów wskazanych w punkcie poprzedzającym.

3.      Promocja obowiązuje u wybranych dealerów sieci VICTUS w godzinach ich funkcjonowania, w terminie od dnia 01.03.2024r. do dnia 31.07.2024 r. na maszyny OLEOMAC, VICTUS, OM-LINE i IKRA o wartości od 500 zł brutto. Decyduje data i godzina zawarcia umowy o kredyt.

 

§ 5

Szczegóły promocji

1.      W ramach Promocji każdy Uczestnik, który dokona zakupu maszyny OLEO-MAC, VICTUS, OM-LINE, IKRA o wartości od 500 zł brutto, może skorzystać z Kredytu Ratalnego 0% (dalej: „Kredyt”).

2.      Uczestnik Promocji zawrze umowę o kredyt konsumencki na zakup produktu objętego Promocją, w ramach której odstąpiono od naliczania kosztów kapitału, z jednym ze współpracujących z VICTUS Bankiem, tj.:

a.       Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, KRS nr 0000305178;

b.      Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , KRS nr 0000039887,

c.       Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48B, 54 – 202 Wrocław KRS nr 0000040562

pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank.

3.      Dostępność oferty ratalnej uzależniona jest od warunków określonych przez Bank.

4.      Umowa kredytu, który finansuje zakup produktów objętych Promocją może zostać zawarta na okres od 2 do 24 miesięcy (na wszystkie produkty objęte promocją).

5.      Parametry umowy kredytu:  rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 0%; całkowita kwota kredytu: 1.500 zł; całkowita kwota do zapłaty: 1.500 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt kredytu: 0 zł (bez kredytowanych kosztów), (w tym odsetki: 0 zł, prowizja 0 zł, opłata za ochronę ubezpieczeniową w pakiecie podstawowym 0 zł); wpłata własna 0 zł, spłata w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 0% (stopa stała); kwota raty miesięcznej: 150 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

6.      Maksymalna wysokość pojedynczego kredytu konsumenckiego udzielonego przez bank nie może przekroczyć 30.000,00 zł.

7.      Sprzedaż promocyjna o której mowa w niniejszym regulaminie prowadzona jest u wybranych dealerów sieci VICTUS.

8.      Punkty należące do sieci dealerskiej VICTUS są umocowane do zawierania w imieniu Alior Bank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. z osobami fizycznymi umów kredytu oferowanych przez te banki oraz dokonywania czynności faktycznych związanych z zawieraniem tych umów.

9.      Promocja nie będzie możliwa do zastosowania, jeżeli w zamówieniu złożonym w sklepie znajdować się będzie towar nie objęty Promocją. Organizator zastrzega, że jeżeli Uczestnik kupuje towar objęty Promocją i równocześnie inny towar nie objęty tą Promocją, to łączny zakup towarów nie jest nią objęty. Uczestnik może korzystając z tej Promocji dokonać osobnego zakupu towaru objętego Promocją oraz osobnego zakupu towaru/towarów nie objętych Promocją,

10.  Promocja nie łączy się z innymi akcjami dostępnymi u Organizatora.

 

§6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.      Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres VICTUS w terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji.

2.      Negatywna weryfikacja zdolności kredytowej Uczestnika przez Bank nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

3.      Postępowanie reklamacyjne prowadzi VICTUS. O wyniku postępowania reklamacyjnego VICTUS pisemnie powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres e-mail podany przy zgłoszeniu reklamacji lub pisemnie w formie, w której złożono reklamację, na podany adres w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez VICTUS (liczy się data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości e-mail).

4.      Rozpatrzenie reklamacji co do przebiegu Promocji w odniesieniu do zakupionego w ramach akcji promocyjnej towaru wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez VICTUS.

 

§7

Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest VICTUS-EMAK Sp. z o.o. ul. Karpia 37, 61-619 Poznań  posiadająca NIP 972-09-02-729,  którym możesz kontaktować się pod adresem e-mailowym: iodo@victus.pl;

2.      Dane osobowe Użytkownika, za jego uprzednią zgodą, są przekazywane do Partnerów i Banków w związku ze złożeniem przez Użytkownika wniosku o udzielenie kredytu.

3.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez VICTUS dostępne są pod adresem: www.victus.pl/dane-osobowe.

4.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Victus: tel: +48 61 828 68 00, e-mail: iod@victus.pl.

5.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       wzięcia udziału w Promocji oraz wszelkich czynności związanych z Promocją, w tym reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.       marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.      dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO); oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art.6 ust.1. lit. a RODO.

6.      .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów.

7.      Uczestnik Promocji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.      Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom badającym opinie o zadowoleniu z zakupu w sklepie internetowym www.victus.pl, jeżeli została wyrażona zgoda. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.

11.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12.  Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez VICTUS. Mogą być zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu do kontaktu z kurierem, nr PESEL, dane dowodu tożsamości użytkownika.

13.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Promocji, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

§8

Postanowienia końcowe

1.       Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2.      Decyzję o warunkach i przyznaniu Kredytu z uwzględnianiem oceny aktualnej sytuacji kredytowej Uczestnika Promocji podejmuje Bank.

3.      VICTUS nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

4.      VICTUS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.      Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.      Treść niniejszego regulaminu znajduje się:

a.       w siedzibie VICTUS;

b.      na stronie internetowej www.victus.pl

7.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:

1)      regulamin udzielania kredytów ratalnych Alior Bank S.A.;

2)      regulamin udzielania kredytów ratalnych Credit Agricole S.A.

3)      regulamin udzielania kredytów ratalnych Santander Consumer Bank S.A.

8.      Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że organizator promocji postanowi inaczej.

9.      Promocją objęty jest wyłącznie towar znajdujący się na stanie sklepu  (stacjonarnego jak i internetowego).

 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wykaz Banków:

1)      Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, o numerze NIP 107-001-07-31, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 305 539 910 zł w całości opłaconym.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Alior Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl

Ponadto kontakt z Alior Bankiem możliwy jest:

* w Placówkach Alior Banku,

* telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00),

* poprzez System Bankowości Internetowej (dla klienta zalogowanego),

* listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

 

2)      Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP 657-008-22-74, z kapitałem zakładowym 1 023 607 600,00 zł w całości opłaconym, www.credit-agricole.pl.

Możesz się skontaktować z Credit Agricole:

* elektronicznie – przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.credit-agricole.pl/kontakt/e-mail,

* listownie – Credit Agricole Bank Polska S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D. Z inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować:

* elektronicznie – przez formularz lub na IOD@credit-agricole.pl,

* listownie – Inspektor Ochrony Danych, Credit Agricole Bank Polska S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na: www.credit-agricole.pl/RODO.

 

3)      Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, NIP 527-20-46-102, z kapitałem zakładowym 520.000.000,00 zł w całości opłaconym, www.santanderconsumer.pl.

Możesz się skontaktować z Santander Consumer Bank:

* elektronicznie – przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.santanderconsumer.pl/kontakt/,

* listownie – Santander Consumer Bank S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 B. Z inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować:

* elektronicznie – przez formularz lub na iod@santanderconsumer.pl,

* listownie – Inspektor Ochrony Danych, Santander Consumer Bank S.A. ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na: www.santanderconsumer.pl/o-banku/ochrona-danych-osobowych/.

 

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Victus.pl korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a następnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.